Tidigare genomförda Barometrar

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) har en ledande position inom forskningen kring finlandssvenska trender och opinioner. Den viktigaste undersökningen är Barometern, som var en årligen återkommande opinionsundersökning åren 2002–2014 bland svenskspråkiga i hela Finland. Enkätundersökningen Barometern initierades av forskare Kjell Herberts och genomfördes åren 2002–2014 som en postenkät, dvs. enkäten skickades per post till slumpmässigt valda personer. Barometern återuppväcktes 2019 i form av en webbaserad medborgarpanel av Marina Lindell.

Även Språkbarometern har initierats av Institutet för samhällsforskning och är ett viktigt verktyg för att undersöka den finlandssvenska opinionen.

 

Äldre publikationer