Finlandssvenskarna och korruption

Denna av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. finansierade undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas uppfattningar och attityder angående korruption. Undersökningen baseras på data från en enkät som genomfördes i februari-mars…