Datainsamlingen är klar

Den första datainsamlingsomgången är nu klar och vi har resultaten till hands, vilket betyder att vi redan nu kan presentera en liten överblick. Först vill vi dock än en gång rikta ett stort tack till alla som har svarat på enkäten! Vi vill också gratulera vinnarna i utlottningen av biobiljetterna och iPaden. Vinnarna har kontaktats personligen.

Av de 35 000 finlandssvenskar som bjöds in under sommaren 2019, anmälde sig över 4700 personer till panelen. Vi skickade ut enkäten tisdagen den 19 november till dessa personer via epost och avslutade datainsamlingen den 9 december. Totalt 4713 e-postmeddelanden sina mottagare. Vi skickade även ut två påminnelser, den första 26 november och den andra 2 december. Under de tre veckorna som enkäten var öppen svarade sammanlagt 3804 personer på alla frågor i frågeformuläret, vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 80,7 %.

I figur 1 syns antalet personer som svarade på enkäten per dag. Samma dag som enkäten skickades ut registrerades över 1500 svar. Följande dag (20.11) svarade 576 personer, och 229 personer därpå följande dag (21.11). Under de tre första dagarna registrerades alltså ungefär 60 % av svaren. Man kan även tydligt se effekten av den första påminnelsen (26.11). Den andra påminnelsen (2.12) gav också upphov till en tillfälligt ökad svarsaktivitet, men dess inverkan var betydligt mindre.

Figur 1

I figur 2 syns könsfördelningen bland respondenterna. Av de som svarat är 54 % kvinnor och 46 % män. Kvinnorna har svarat flitigare än männen och är i det här fallet överrepresenterade. Könsfördelningen i den verkliga populationen är 49,6 % kvinnor och 50,4 % män.¹

Figur 2

I figur 3 åskådliggörs respondenternas åldersfördelning. Den största gruppen bland de som svarat är 65-69 åringarna, som utgör hela 13 % av det totala antalet svarspersoner. Denna åldersgrupp är också den mest överrepresenterade bland respondenterna i jämförelse med den verkliga populationen. Den största åldersgruppen bland finlandssvenskar i den verkliga populationen är de som är 75 år eller äldre.² Bland de som svarat på undersökningen är den här gruppen emellertid den mest underrepresenterade. De övriga åldersgrupperna motsvarar fördelningen i den verkliga populationen rätt bra, skillnaden är under 2 procentenheter för alla grupper utom och 70–74 åringarna och de som är 75 eller äldre.

 

Figur 3

Den geografiska fördelningen bland respondenterna enligt landskap syns i figur 4. Den överlägset största andelen respondenter (45,56 %) bor i Nyland, vilket också återspeglar den verkliga geografiska fördelningen bland finlandssvenskar väl – 45,50 % av alla finlandssvenska bor enligt statistikcentralen i Nyland. Skillnaden mellan den verkliga populationen och urvalet är för Nylands del därmed endast 0,06 procentenheter.³ Österbotten är underrepresenterat i urvalet. Här skiljer sig urvalet och den verkliga populationen med 3 procentenheter. Egentliga Finland (+2 procentenheter) och Åland (+1 procentenhet) är i sin tur aningen överrepresenterade.

Figur 4

Trots att urvalet i vissa avseenden skiljer sig från den verkliga populationen är skillnaderna i slutändan rätt små. Skevheter är svåra att undvika och det är förväntat att sådana förekommer. För att korrigera skevheterna kan man med hjälp av olika metoder vikta datamaterialet, så att det bättre motsvarar den verkliga populationen.

 


¹ Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html?_ga=2.202513617.1711698929.1576751993-1872007043.1555055973

² Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html?_ga=2.202513617.1711698929.1576751993-1872007043.1555055973

³ Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html?_ga=2.202513617.1711698929.1576751993-1872007043.1555055973

Relaterade artiklar